600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Quina garantia té el teu cotxe nou?

Publicat el 29 de de març de 2023

L'1 de gener de 2022 va entrar en vigor la nova legislació que modificava alguns aspectes relatius a les garanties per consumidors i usuaris, entre d’altres, la garantia legal dels vehicles.

Aquesta garantia es regula a la Llei 23/2003, de les Garanties de Venda de Béns de Consum, la qual va ser modificada pel Reial Decret 7/2021, el qual transposava les directives de la Unió Europea en matèria de drets dels consumidors.

Pel que fa als vehicles nous, aquesta reforma va ampliar de 2 a 3 anys el termini de garantia legal, és a dir, a partir del dia 1 de gener de 2022, quan adquireixes un cotxe nou tens dret a què el fabricant respongui dels desperfectes de fàbrica que presenti el vehicle durant els tres primers anys, comptats des de la matriculació d’aquest.

Així mateix, aquesta reforma també amplia a 10 els anys que els fabricants han de disposar de peces de recanvi per poder reparar el vehicle, anteriorment eren 5 anys.

Quins tipus de garantia tenen els cotxes nous?

Cal diferenciar entre dues tipologies de garantia:

  • La garantia legal, que s'especifica a la llei i es correspon amb els avantdits 3 anys.
  • La garantia comercial, que és un compromís de concessionaris i marques respecte al comprador més enllà de les obligacions legals.

Què és la garantia legal?

La garantia legal s'estén 3 anys des de la data de matriculació, període durant el qual el fabricant està obligat a reparar els defectes de fabricació. Dins d'aquests 3 anys, les marques han d'arreglar les avaries elèctriques, electròniques i mecàniques del cotxe, sense que el comprador hagi de satisfer cap import, amb independència dels kilòmetres recorreguts.

Si els defectes es manifesten dins dels primers 24 mesos (abans de la reforma eren 6 mesos), existeix la presumpció de què l'avaria existia amb anterioritat a l'adquisició del vehicle, per la qual cosa es pot reclamar directament al concessionari. Transcorreguts els primers 24 mesos, el comprador haurà d’acreditar la preexistència del defecte mitjançant un informe pericial que demostri que la problemàtica té el seu origen en un defecte de fàbrica.

La reparació del vehicle es pot dur a terme a qualsevol taller, a elecció del comprador. L'existència de clàusules que obliguin el consumidor a reparar el cotxe en un taller oficial de la marca tindran consideració de clàusules abusives.

Ara bé, cal tenir present que, si bé no es pot limitar la garantia legal, si que es poden establir condicionants com l'anterior en el cas de la garantia comercial.

Cal fer ressò que la garantia legal no cobreix la reparació de peces pel seu desgast, per manca de manteniment o per un mal ús del vehicle per part del comprador.

En cas que s'hagi de dur a terme alguna reparació durant aquest període de 3 anys, s'ampliaria el termini de garantia en funció del temps que el vehicle estigui al taller. Per exemple, si vas comprar el cotxe el dia 1/2/2022, la garantia dels tres anys finalitzaria el dia 1/2/2025. No obstant això, si vas haver de fer una reparació i el cotxe va estar 15 dies al taller, la garantia finalitzarà el dia 16/2/2025.

Què és la garantia comercial?

La garantia comercial és un compromís del fabricant respecte al consumidor més enllà de les seves obligacions legals exposades a l'apartat anterior.

La garantia comercial pot incloure des d’haver de reemborsar el preu pagat, la substitució del vehicle, la seva reparació o prestar un servei de manteniment, entre d’altres. La garantia comercial, a diferencia de la garantia legal, es pot condicionar al compliment de diversos requisits o obligacions per part del comprador. Per exemple, el fabricant pot establir un límit de kilòmetres o es pot obligar al consumidor a realitzar el manteniment del vehicle en tallers de la marca.

La reforma operada pel RD 7/2021 en matèria de garanties dels vehicles també introdueix novetats respecte als vehicles de segona mà, les quals analitzarem en una altra entrada.