600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Protecció de dades de caràcter personal

Complint amb les exigències imposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), s'informa el següent:

1. Les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol•licitud dels diferents serveis que s'ofereixen a través de la pàgina web www.bufetmatamala.cat, o www.matamalaonline.com; seran objecte de tractament i incorporats al corresponent fitxer el responsable del qual és “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal”, amb domicili al carrer Cardenal Lluc, 9, 3A, 08242 de Manresa, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 37208, foli 115, full nº B-302806, inscripció 3ª, i proveïda del CIF B-63.710.696.

2. Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se, dirigint-se per escrit a “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal”, amb domicili al carrer Cardenal Lluc, 9, 3A, 08242 de Manresa, o mitjançant correu electrònic a secretaria@bufetmatamala.cat, que haurà d'acompanyar en tots dos casos, de fotocòpia de document nacional d'identitat, data, signatura i direcció a efectes de notificacions.

3. Les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament amb l'objecte de prestar els serveis oferts per “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal”, a la pàgina web www.bufetmatamala.cat; o www.matamalaonline.com.

4. Si l'usuari no consenteix que les seves dades personals siguin tractades amb finalitats de promoció i publicitat dels nostres serveis (newsletter, emailing, etc.) pot comunicar-ho dirigint-se a “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal” de la forma exposada anteriorment. De la mateixa manera podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

5. “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal” es compromet a complir amb les següents obligacions:

a) no recaptar informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.

b) adoptar en tot moment les mesures d'índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant per a aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

6. “BUFET MATAMALA, SLP Unipersonal” es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, sempre respectant la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i prèvia comunicació als interessats, mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina web www.bufetmatamala.cat; 0 www.matamalaonline.com.