600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Es pot convocar una junta de la comunitat de propietaris si el president/a no ho fa?

Publicat el 12 de de maig de 2023

Les reunions de la junta de propietaris són obligatòries i s'han de celebrar almenys una vegada a l'any, o amb més freqüència, per a aprovar els comptes i els pressuposts i per a elegir les persones que han d' exercir els càrrecs, quan el president/a ho consideren necessari o quan ho sol·licitin els propietaris/es que representin almenys una quarta part (25%) dels propietaris o els que representin una quarta part de les quotes de participació.

Així ho estipulen els articles 553-20 del Codi civil de Catalunya i l’article 16 de Llei de Propietat Horitzontal.

Legalment correspon al president/a de la Comunitat convocar la junta de propietaris. I en cas de vacant, inactivitat o negativa de la presidència, ho podrà fer la vicepresidència.

No obstant això, en alguns casos pot ocórrer que el/la president de la comunitat no convoqui una junta i no hi hagi cap persona designada pel càrrec de vicepresidència, cosa que pot generar certa incertesa i preocupació en la comunitat.

En aquest cas, es pot convocar una junta de propietaris si el president/a no ho fa? La resposta és sí.

La Llei estableix que, en cas que el president/a de la comunitat no convoqui la junta, ni tan sols per prèvia sol·licitud de la resta o d'una part de propietaris, la junta podrà ser promoguda i convocada pels propietaris, sempre que es compti amb la voluntat d’una quarta part dels propietaris o bé un propietari /a o grup de propietaris que representin com a mínim el 25% de les quotes de participació.

Cal tenir en compte que la junta de propietaris es pot reunir sense convocatòria si hi concorren tots els propietaris i acorden per unanimitat la celebració de la reunió i el seu ordre del dia.

Si tens problemes amb a la teva Comunitat de Propietaris, nosaltres et podem assessorar.