600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Els drets de les parelles de fet en les herències

Publicat el 14 de d'abril de 2023

Cada vegada són més les parelles que decideixen no formalitzar la seva relació dins la forma del matrimoni i establir-se com a parelles de fet. Conseqüentment, i en els últims anys, aquestes han anat adquirint progressivament una sèrie de drets en el règim successori que, en el cas de la legislació catalana, ha comportat una equiparació total al cònjuge vidu.

 

Què és una parella de fet?

En primer lloc, però, cal tenir en compte què es considera parella estable i quins requisits s’han de complir. En aquest sentit, l’article 234-1 del Codi Civil de Catalunya disposa que dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable si es dona qualsevol dels següents supòsits:

  1. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs
  2. Si durant la convivència tenen un fill en comú
  3. Si formalitzen la relació en escriptura pública

No obstant això, si un dels membres de la parella estable mor sense haver formalitzat la seva relació en escriptura pública ni haver-se inscrit al Registre de Parelles de Fet, per tal que la parella pugui assimilar-se al matrimoni i gaudir dels mateixos drets que els corresponen en l’herència, caldrà acreditar la unió estable de parella mitjançant una Acta de notorietat de la convivència i del transcurs del període mínim de dos anys.

Si no es compleixen aquests requisits, la parella del causant no tindrà la consideració de parella estable i, conseqüentment, no gaudirà dels mateixos drets en l’herència dels que gaudeixen les parelles de fet.

 

Quins drets tenen en les herències les parelles de fet a Catalunya?

Una vegada assentat el concepte de parella de fet, procedim a veure quins drets té la parella estable del causant que, com ja hem avançat, són els mateixos que es concedeixen al cònjuge vidu.

En el cas de successió intestada, és a dir, quan el causant mor sense haver atorgat testament, els hereus són determinats per la llei. En aquests casos, els drets de la parella estable dependran de qui més concorri a l’herència, de manera que, si el causant tenia fills o altres descendents, aquests esdevindran hereus i el convivent en parella estable només tindrà dret a l’usdefruit universal de l’herència. Per contra, si el causant mor sense fills ni altres descendents, el convivent en parella estable tindrà la condició d’hereu i rebrà tota l’herència en qualitat de propietari.

Així mateix, la parella estable supervivent també té dret a la quarta vidual, que és el dret que correspon al convivent en parella estable que, en morir la seva parella, no té recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats. Pot reclamar fins a, com a màxim, una quarta part de l’herència, que haurà de reclamar als hereus perquè l’hi abonin en béns o bé en diners. Per determinar les necessitats, cal tenir en compte el nivell de vida que havien mantingut i el patrimoni que deixa el causant, així com l’edat del convivent supervivent, el seu estat de salut, els salaris o les rendes que percebi i les perspectives econòmiques previsibles.

A la parella de fet supervivent també li correspon l’aixovar domèstic, això és la roba, mobiliari i utensilis que formen l’aixovar del domicili conjugal. Tanmateix, no entren dins del considerat “aixovar domèstic” ni les joies, ni objectes artístics, ni altres béns del mort que tinguin un valor extraordinari en comparació amb el nivell de vida de la parella i el patrimoni del difunt.

També es reconeix a la parella estable supervivent l’anomenat any de viudetat o any de plor, que és el dret que té la parella de fet, sempre que no sigui usufructuària universal, i amb independència del que li correspongui de l’herència, a continuar vivint al domicili conjugal i a ser alimentada a càrrec d’aquest patrimoni durant l’any següent a la defunció. Aquest dret es perd si la parella estable supervivent es torna a casar o passa a conviure amb una altra persona i si abandona als fills menors en comú.

Per acabar, convé destacar que als efectes de la liquidació de l’Impost de Successions i Donacions, el convivent en parella estable té dret a les mateixes bonificacions i reduccions que les que gaudeixen els cònjuges.

 

Si tens qualsevol dubte o qüestió sobre el dret a l’herència de les parelles de fet, no dubtis a contactar-nos. Les nostres especialistes estaran encantades d’atendre’t.