600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret de successions (herències)

  • Planificació hereditària
  • Testaments
  • Pactes successoris
  • Reclamació de llegítimes
  • Tramitació acceptació d’herència
  • Confecció i tramitació de l’impost de successions i donacions
  • Reclamació de llegats
  • Exercim de marmessors
  • Partició d’herències
  • Declaració notarial o judicial d’hereus ab intestat (sense testament)