600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret civil

 • Redacció, negociació i revisió de tot tipus de contractes
 • Resolucions i rescissions contractuals
 • Tramitacions notarials
 • Protecció de drets fonamentals
 • Reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis
 • Negligències i responsabilitat civil
 • Execució de sentències
 • Reclamació d’impagats
 • Defensa dels drets de consumidors i usuaris
 • Propietat Horitzontal i Comunitats de propietaris
 • Arrendaments urbans: redacció de contractes de lloguer, desnonaments, cessions, subrogacions i reclamació de rendes impagades
 • Exequàturs
 • Dret registral. Servituds, càrregues, censos,...
 • Reclamacions de quantitat. Procediments Monitoris, canviaris
 • Execució d’hipoteques. Dació en pagament
 • Dissolució condomini. Extinció copropietats.