600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Desheretament per manca de relació

Publicat el 28 de de juliol de 2022

Desheretament per manca de relació

La manca de relació amb el testador, si aquesta és imputable als hereus, pot ser una causa perquè aquest els privi dels drets que puguin tenir a l’herència.

I és que aquesta manca de relació podria valorar-se com un tipus de maltractament dels hereus al testador que li ha causat danys psicològics.

Ara bé, no tota absència de relació afectiva o de tracte familiar pot considerar-se causa de desheretament. Perquè es pugui apreciar caldrà que concorrin ambdós requisits: que sigui imputable a l’hereu i que hagi causat danys al testador.

Així mateix ho ha recordat el Tribunal Suprem en la seva sentència de 24 de maig de 2022 en la qual resolia la impugnació del testament interposada per unes nétes excloses d’aquet per l’àvia paterna per maltracta d’obra consistent en l’absència manifesta i continuada de relació familiar imputable a aquestes.

El Tribunal Suprem els hi ha donat la raó per entendre que la manca de relació família de les nétes amb el seu pare i la família paterna troba causa en múltiples desavinences familiars, entre d’altres, haver estat desnonades per l’àvia materna de l’habitatge que ocupaven amb la seva mare després de la separació dels progenitors, la qual cosa justificaria l’absència de relació.

Tampoc aprecia l’Alt Tribunal que, tenint en compte la conducta respecte de les seves nétes, la manca de relació causés a l’àvia cap mena de dany psicològic ni que es pogués apreciar episodis de maltractament d’obra o paraula.