600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

La pensió d’aliments en els casos de guarda compartida.

Publicat el 18 de de gener de 2018
La fixació d’un sistema de guarda compartida no impedeix que es fixi una pensió d’aliments a favor dels fills, sempre  i quan existeixi un desequilibri o una desproporció entre els ingressos d’ambdós progenitors, tal com així es preveu en l’article 233-10.3 del Codi Civil de Catalunya, i com la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut. És a dir, si després de la...

> Consultar aquesta entrada


MATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. MODIFICADA LA LLEI PER EVITAR DISCRIMINACIONS

Publicat el 14 de de juliol de 2017
El passat 29 de juny de 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la Llei 4/2017, de 28 de juny, que modifica la Llei 15/2015, de 2 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Voluntària. Aquesta modificació pretén posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions personals, per aconseguir la igualtat de...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ CONTRA ELS BANCS PER LES CLÀUSULES SÒL

Publicat el 28 de de juny de 2017
El passat 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar que la restitució dels diners cobrats de més per aplicació de les clàusules sòl ha de produir-se des de la data de la signatura del contracte de préstec o crèdit hipotecari.             Aquest pronunciament va posar punt i final a la doctrina imposada pel Tribunal Suprem de que...

> Consultar aquesta entrada


RECLAMACIÓ DE LES DESPESES DE LA CONSTITUCIÓ DE LA HIPOTECA

Publicat el 17 de de març de 2017
Les entitats bancàries van imposar als consumidors la obligació d’assumir les despeses de formalització de les hipoteques. No obstant, la Sentència 705/2015, dictada el 23 de desembre de 2015 pel Tribunal Suprem, determina que aquesta actuació no s’ajusta a Dret.               - PER QUÈ ES POT RECLAMAR? Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem, de 23 de...

> Consultar aquesta entrada


CANVIS EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS (DIVISIÓ HORITZONTAL)

Publicat el 13 de de novembre de 2015
  Les tasques de reforma dels articles reguladors de propietat horitzontal impulsades pel Parlament han donat els seus fruits, plasmats a la Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.   La modificació es centra en refer el capítol III del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya, corresponent a la normativa de la propietat horitzontal. D’aquesta manera, s’han...

> Consultar aquesta entrada


TRANSFORMACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES SCP?

Publicat el 13 de de novembre de 2015
A partir del dia 1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil passaran a ser contribuents de l’Impost de Societats. És a dir, que tindran les mateixes obligacions comptables i tributàries que una Societat Mercantil (SL, SA). En primer lloc cal tenir en compte que jurídicament una SCP, o Societat Civil, és una agrupació d’autònoms per tal de dur a terme una activitat econòmica en...

> Consultar aquesta entrada


QUINS CANVIS HI HA HAGUT EN ELS TIPUS DE RETENCIÓ D’ACTIVITATS PROFESSIONALS?

Publicat el 20 de de juliol de 2015
El dia 11 de juliol s’ha publicat al BOE el “Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic” que modifica tant les retencions aplicables als rendiments del treball, com a d’altres tipus de rendiments, entre ells els d’activitats professionals, com es...

> Consultar aquesta entrada


COM EVITAR O ATENUAR LA RESPONSABILITAT PENAL DE LA SEVA EMPRESA: novetats legislatives

Publicat el 3 de de juliol de 2015
La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de Març ha efectuat la modificació del Codi Penal més rellevant des de la seva aprovació l’any 1995. Volem fer especial incís a la modificació introduïda respecte la responsabilitat penal de les persones jurídiques. L’anterior reforma del Codi Penal de l’any 2010 va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques per aquells delictes que poguessin...

> Consultar aquesta entrada


La declaració de concurs de creditors

Publicat el 30 de de març de 2015
El concurs de creditors és un mecanisme que ofereix la Llei Concursal per poder afrontar els crèdits quan aquests no poden ser atesos a l’hora del seu venciment. És a dir, amb el procediment de concurs s’intenta pal·liar els possibles efectes d’una situació d’insolvència, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, amb l’únic objectiu d’organitzar les finances del concursat per...

> Consultar aquesta entrada


AFECTA LA REFORMA FISCAL ALS SOCIS PROFESSIONALS?

Publicat el 30 de de març de 2015
Sóc soci i treballador d’una societat dedicada a la prestació de serveis tècnics: informes, certificacions i peritatges. M’afecta la reforma fiscal que ha modificat la tributació dels socis professionals? Moltes gràcies. Per tal de respondre a la seva pregunta cal analitzar els socis i les societats als que afecta la reforma fiscal aplicable a partir d’aquest any 2015. Així, si fins ara quan el soci d’una empresa...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10