600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

PRECONTRATE. Concepte i efectes.

PRECONTRATE. Concepte i efectes.

Publicat el 4 de de febrer de 2022
El precontracte, també conegut com a contracte preliminar o preparatori, té com a objecte constituir un contracte. Exigeix com a nota característica que s'hi trobi configurada de manera preliminar una relació jurídica amb els seus elements bàsics i tots els requisits que les parts hauran de desenvolupar en un moment posterior, l'efectivitat del qual es deixa a voluntat de les parts contractants. Així doncs, el precontracte...

> Consultar aquesta entrada


EMPRESA. La responsabilitat dels administradors: acció social de responsabilitat.

EMPRESA. La responsabilitat dels administradors: acció social de responsabilitat.

Publicat el 28 de de gener de 2022
El Tribunal Suprem en la sentència de 21 de desembre de 2021 s'ha pronunciat sobre els efectes de la responsabilitat dels administradors derivada de l'incompliment del deure de lleialtat en el repartiment de fons d'una societat. Ha recalcat la rellevància de què els administradors no anteposin els seus interessos personals als de la societat, els quals es configuren d'acord amb els interessos del conjunt dels socis, sempre que aquests no resultin...

> Consultar aquesta entrada


ABANDONAMENT DE FAMÍLIA. L'impagament de les quotes de la hipoteca pot ser delicte.

ABANDONAMENT DE FAMÍLIA. L'impagament de les quotes de la hipoteca pot ser delicte.

Publicat el 25 de de gener de 2022
L'impagament de les pensions d'aliments imposades pel Jutge o acordades entre els progenitors, recollides en una sentència de divorci o de mesures paternofilials pot ser constituïu de delicte si concorren altres circumstàncies contemplades a l'article 227 del Codi Penal. Així mateix, l'anterior es fa extensible a l'incompliment d'altres tipologies de prestacions o obligacions establertes en sentències dictades en...

> Consultar aquesta entrada


Mesures de suport a les persones amb discapacitat: la rellevància de l’informe pericial.

Mesures de suport a les persones amb discapacitat: la rellevància de l’informe pericial.

Publicat el 24 de de gener de 2022
El Tribunal Suprem en la Sentència de 21 de desembre de 2021 ha dictaminat que un informe pericial mèdic és transcendental quan es tracta d'establir mesures de suport de màxima extensió a una persona amb discapacitat. Així doncs, el Tribunal ha considerat injustificada la denegació d'un informe pericial en un procediment judicial en el qual es plantejava la privació total al demandat de la seva autonomia personal...

> Consultar aquesta entrada


Accidents de trànsit: El procés penal interromp la prescripció de les accions civils a tots els perjudicats o només als que han estat part del procediment?

Accidents de trànsit: El procés penal interromp la prescripció de les accions civils a tots els perjudicats o només als que han estat part del procediment?

Publicat el 21 de de gener de 2022
El termini per computar la prescripció de les accions civils per als perjudicats en un accident de trànsit comença a córrer un cop finalitza el procediment penal per sentència ferma, amb independència de què els perjudicats hagin estat o no part en el referit procediment penal, ja que aquests no podran demandar a la companyia d'assegurances fins que no hagi conclòs el procés penal. L'anterior es desprèn de la...

> Consultar aquesta entrada


Mercaderies entregades fora de termini: quines opcions té l'adquirent?

Mercaderies entregades fora de termini: quines opcions té l'adquirent?

Publicat el 19 de de gener de 2022
mercaderies en el termini pactat, l'adquirent pot optar entre dues possibilitats: Pot exigir el compliment del contracte i que se li entregui la mercaderia, encara que sigui tard. Pot optar per resoldre el contracte i anul·lar la comanda. Amb independència de l'opció que triï, l'adquirent pot reclamar una indemnització pels danys i perjudicis patits, sempre que els pugui acreditar. A tall d'exemple, si a...

> Consultar aquesta entrada


PROCESSOS DE FAMÍLIA: Atempta contra el dret a l'honor les al·lusions al consum d'estupefaents efectuades en el si d'un procediment sobre guarda i custodia?

PROCESSOS DE FAMÍLIA: Atempta contra el dret a l'honor les al·lusions al consum d'estupefaents efectuades en el si d'un procediment sobre guarda i custodia?

Publicat el 17 de de gener de 2022
El Tribunal Suprem s'ha pronunciat recentment afirmant que no atempten contra el dret a l'honor les al·lusions al consum d'estupefaents realitzades en el si d'un procediment de guarda i custodia. L'Alt Tribunal en la seva Sentència de 8 de novembre de 2021 ha desestimat la demanda interposada pel demandant contra la seva ex dona per atemptar contra el seu dret fonamental a l'honor a l'haver manifestat de manera continuada i reiterada, en el si...

> Consultar aquesta entrada


Informe de detectius. Dret de defensa vs Dret a la intimitat

Informe de detectius. Dret de defensa vs Dret a la intimitat

Publicat el 10 de de gener de 2022
El Tribunal Suprem en la sentència 9 de desembre de 2021 ha descartat l'existència d'una intromissió il·legítima en la intimitat i la pròpia imatge de qui va ser objecte d'una investigació privada per part d'un professional acreditat amb la finalitat de provar en un judici que l'investigat tenia feina i així desvirtuar la suposada manca d'ingressos per incomplir sistemàticament el pagament de les...

> Consultar aquesta entrada


NOU RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS

NOU RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS

Publicat el 28 de de desembre de 2021
En data 5 de gener de 2022 entra en vigor el nou règim jurídic dels animals. Aquest nou règim implica la modificació de diverses normes a fi d'adaptar-les a la major sensibilitat social cap als animals i al reconeixement de la seva qualitat d'éssers vius sensibles. Concretament, tindrà implicacions en les següents àrees: Crisis matrimonials. Es regula la convivència i cura dels animals comuns en cas de divorci...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI I MASCOTES. Nou règim jurídic del animals.

DIVORCI I MASCOTES. Nou règim jurídic del animals.

Publicat el 20 de de desembre de 2021
S'ha aprovat el nou règim jurídic dels animals, fet que implica la modificació de múltiples disposicions a fi d'adaptar-les a la major sensibilitat social cap als animals i al seu reconeixement com a éssers vius sensibles. Una de les novetats més esperades és la introducció de normes que permeten, en el si d'un procediment de família o divorci, determinar el destí, cures, convivència i despeses...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10